Innregulering av vannbårne energisystemer

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Dette innholdet er inkludert i medlemskap.

Kursbeskrivelse: Under innreguleringen av varmeanlegg oppdages gjerne feil og unøyaktigheter som er begått på et tidligere stadium i prosjektet. I dette kurset rettes fokus mot valgene som tas i prosjektets tidligfase og hvilke innvirkninger de har på sluttresultatet.

Kurset er delt inn i fem moduler med følgende tema:

1. Hvordan skal det vannbårne anlegget prosjekteres/bygges?

 • Prosjektering
 • Konstante vannmengder
 • Variable vannmengder
 • Kombinerte vannmengder

2. Beregning og dimensjonering av ventiler

 • Statiske ventiler
 • Dynamiske ventiler
 • Motorventiler
 • Radiatorventiler

3. Kontrollpunkter før innregulering

 • Oppfylling/rengjøring
 • Luft
 • Pumper
 • Ventiler
 • Automatikk

4. Innreguleringsmetoder

 • Hvordan forholder vi oss?
 • Hvor starter vi? 
 • Systematisering og oppdeling av anlegges systemer
 • Gruppeinndeling og identifisering av innreguleringventiler

5. Utarbeide god dokumentasjon

 • Metodeforklaring
 • Komponent beskrivelse
 • Tegninger nummerering
 • Målefeilkalkyler